Seminář - ochrana drobné zvěře

09.09.2019 11:20

Českomoravská myslivecká jednota, z.s.

ve spolupráci s Ekologickou komisí ČMMJ a OMS Příbram

zve myslivce, vlastníky lesní a zemědělské půdy, zemědělce a osoby s nimi spolupracující na seminář

Správná praxe při zemědělském hospodaření zaměřeném na ochranu drobné zvěře

pro myslivce a zemědělce, kteří zemědělsky hospodaří (mají IČO zemědělského podnikatele), jejich spolupracující osoby, vlastníky zemědělské a lesní půdy nebo osoby hospodařící v lesích (nebo jejich zaměstnance)

Účast bez poplatku – financuje Ministerstvo zemědělství, Program rozvoje venkova -

Jedná se o dvoudenní vzdělávací akci

(1. den vzdělávání v posluchárně OMS Příbram, 2. den exkurze v honitbě Malá Hraštice)

 

Cíl:

- zvýšit povědomí a kvalifikaci myslivců, zemědělců a vlastníků půdy se zaměřením na obnovu, zachování a zvýšení biologické rozmanitosti honiteb a dosažení vysoké přírodní hodnoty a kvalitního stavu agrární krajiny.

 

Stěžejní témata:

- zemědělská krajina a polní ptáci, faktory ovlivňující ptactvo na zemědělské půdě, zemědělství a hospodaření se zvěří,

- praktická ochrana polních ptáků v rámci zemědělského hospodaření se zaměřením na inovace a výsledky výzkumu,

- agroenvironmentální a klimatická opatření biopásy,

- agroenvironmentální a klimatická opatření ochrana čejky chocholaté,

- zalesňování a zatravňování zemědělské půdy včetně zatravňování drah soustředěného odtoku,

- zakládání, údržba a následná péče o krajinotvorné prvky (zeleň a mokřady),

- správná praxe při nakládání s pesticidy s důrazem na ochranu polních ptáků,

- nelegální zabíjení necílových živočichů - postup při podezření na nelegální aplikaci rodenticidů a insekticidů.

 

Kde: Čs. armády 12, 261 01 Příbram Kdy 24.10.2019 Od: 9:00 do 17:00 hod

Kde: Honitba Malá Hraštice, Petr Chlumecký Kdy 25.10.2019 Od: 9:00 do 17:00 hod

 

 

Exkurze se uskuteční tedy následující den po semináři v příkladné (demonstrační) honitbě; prezentována bude honitba Malá Hraštice (Petr Chlumecký) (oceněna v rámci soutěže „Honitba roku)“.

Přínosem, který je aktivitou sledován, bude následně obnova krajinných prvků, zajištění pestrosti krajiny a snížení velikosti dílů půdních bloků a monokultur, odpovídající používání pesticidů, zohlednění ochrany živočichů při zvyšující se intenzitě a zvyšování výkonnosti zemědělských strojů a v neposlední řadě adaptace krajiny na probíhající klimatickou změnu.

 

Lektorem vzdělávacích akcí bude Dr. Ing. Petr Marada (Mendelova univerzita v Brně, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Strnady) a Ing. Václav Zámečník (Česká společnost ornitologická)

Vstup, občerstvení a vzdělávací materiály jsou hrazeny z Programu rozvoje venkova

Kontaktní informace a přihlášení na seminář:

Ing. MgA. Jana Adámková, tel: +420 221 592 964, +420 608 727 009; jana.adamkova@cmmj.cz