Antiparazitární léčba pro rok 2013

21.12.2012 19:34

 

Vzhledem k tomu, že Česká republika je státem, kde je aplikována antiparazitární léčba volně žijící zvěře léčebnými přípravky, u kterých je nutné dodržet ochrannou lhůtu pro konzumaci

masa ulovené volně žijící zvěře, je nutné zajistit jednotný postup při aplikacích těchto léčiv. Z tohoto pohledu je zejména žádoucí jednotná doba aplikace léčiv na území ČR.

 

Obecně platí, že optimálně účinná je aplikace antiparazitik v období od poloviny listopadu do poloviny února. Uživatelům honitby by měla být zaslána informace o doporučených termínech antiparazitární léčby. Tento termín bude zveřejněn také na webových stránkách Státní veterinární správy a v odborných časopisech.

 

Státní veterinární správa doporučuje sjednocení období aplikace léčivých přípravků s antiparazitáním účinkem na období od 1. 2. 2013 do 12. 2. 2013.

 

Toto doporučení vychází ze skutečnosti, že některé státy, které sousedí s Českou republikou, antiparazitární léčbu neprovádí. Díky přirozené migraci volně žijící zvěře, je možné, že léčená

volně žijící zvěř přejde hranice ČR, kde může být ulovena a zkonzumována ještě před uplynutím povinné ochranné lhůty.

 

Informujeme uživatele honiteb o povinnostech vyplývajících z §19 odst. 5 zákona 166/1999 Sb., v pl. znění, zejména o povinnosti uchovávat údaje o použití léčivých přípravků u volně žijící zvěře a předkládat tyto údaje na požádání úřednímu veterinárnímu lékaři. Po ukončení předkládání antiparazitárních léčiv (tzn. po 12. 2. 2013) budou uživatelé honiteb vyzváni k předložení výše uvedených informací na místně příslušnou KVS SVS, která je bude evidovat.

 

ČR chce v zájmu ochrany zdraví lidí, informovat okolní státy o termínu, kdy jsou antiparazitární léčiva na našem území aplikována, a tím upozornit na období, kdy je nutné dbát zvýšené obezřetnosti s ohledem na výskyt reziduí antiparazitárních léčiv u ulovené volně žijící zvěře.

 

Používaná antiparazitární veterinární léčiva mají různé ochranné lhůty pro maso volně

žijící zvěře:

28 dnů … pro jeleny, daňky, muflony a kamzíky, léky obsahující Ivermectin

14 dnů … pro volně žijící zvěř, léky obsahující Ivermectin

28 dnů … pro jeleny, daňky a srnce, léky obsahující Rafoxanidum a Mebendazolum

60 dnů … pro kamzíky a muflony, léky obsahující Rafoxanidum a Mebendazolum

Volně žijící zvěř je přirozeně náchylná k parazitárním onemocněním, která mohou mít na život zvěře a na její kondici nepříznivé dopady. Tyto dopady se následně mohou uplatnit také na bezpečnosti a jakosti masa volně žijící zvěře. Aplikace antiparazitárních léčiv volně žijící zvěři představuje nejen výhody, ale je nutné brát v úvahu také zdravotní a bezpečností rizika jednak pro konzumenta v případě, že není dodržena ochranná lhůta po aplikaci léčiva a v neposlední řadě také zdravotní riziko pro samotnou léčenou zvěř, v případě, kdy není dodržena správná metodika aplikace léčiv. Vzhledem k těmto důvodům bylo nutné stanovit postup aplikace léčiv, zavést jednotnost při předávání informací z míst, kde se léčiva aplikují, pro snadnější sledovatelnost dodržení ochranných lhůt a také sjednotit termín aplikace antiparazitárních léčiv.

Státní veterinární správa (SVS) stanovila pro antiparazitární léčbu volně žijící vysokou zvěř pravidla pro její uplatnění. Před zahájením léčby je nutné zjistit stupeň zamořenosti parazity na konkrétním území. Je nutné co nejpřesněji také spočítat kolik zvěře musí být léčeno. Teprve na základě těchto zjištění a správné diagnostiky smí veterinární lékař předepsat konkrétní léčivo a určit přesnou dávku. K diagnostice lze využít koprologické vyšetření zejména v případě plicnivek a hlístic. Pro tato vyšetření je nutné použít trus, který je jednoznačně identifikován (dle druhu zvířete) a co nejčerstvější. Nejvhodnější je tedy odběr trusu přímo z konečníků právě ulovené zvěře nebo čerstvě uhynulého kusu. Získávání vzorků čerstvého trusu, sbíraného ze země je pouze nouzové řešení, které by nemělo být použito, pokud lze získat vzorky k vyšetření výše uvedeným způsobem. Dále je možné využít výsledky patologického vyšetření vývrhů, či veterinárního vyšetření uhynulých kusů, nebo vyšetření ulovené volně žijící zvěře ve výkupnách.

U volně žijící vysoké zvěře se aplikují léčiva proti plicnivkám a hlísticím, případně motolicím. Účinná látka ivermectin – působí na larvální stádia i na dospělce oblých červů dýchacích cest a trávicího traktu. Působí také na larvální stádia střečků nosohltanových i podkožních. Dále je účinný i proti ektoparazitům - zákožkám a vším. Další používanou účinnou látkou je rafoxanid – působí na larvální stádia nosních a hltanových střečků, vývojová stádia motolic a helmintů dýchacího a trávicího ústrojí, dále mebendazol, který je využitelný proti tasemnicím a hlísticím trávicího traktu. Ivermectin a ostatní používané účinné látky zanechávají rezidua v orgánech a tkáních léčené zvěře. Proto jsou stanoveny ochranné lhůty, které musí být po aplikaci léčiv striktně dodrženy. Všechna léčiva jsou aplikována zvěři formou medikovaných krmiv.

Ochranná lhůta je stanovena v příbalové informaci používaných léčivých přípravků následovně:

14 dnů - pro divoká prasata u přípravků Cermix (účinná látka ivermectin)

28 dnů - pro zvěř jelení, daňčí, srnčí, mufloní a kamzičí u přípravků Cermix

28 dnů - pro zvěř jelení, daňčí a srnčí u přípravků Rafendazol (účinná látka rafoxanid a mebendazol)

60 dnů - pro mufloní a kamzičí zvěř u přípravků Rafendazol

 

Doba aplikace léčiv je z hlediska lovu zvěře nejvhodnější v zimním období, tedy po ukončení hlavní lovecké sezóny (v ČR po 15. lednu). Dodržení ochranné lhůty tedy žádným způsobem neovlivní možnosti lovu jelení, srnčí či mufloní zvěře. Nicméně vzhledem k tomu, že je obtížné vyloučit, aby medikované krmivo ve volných honitbách přijímaly i necílové druhy zvěře – zejména divoká prasata, znamená antiparazitární léčba určité omezení při lovu divokých prasat – v kategorii lončáků a používání jejich produktů k lidské spotřebě. SVS každoročně stanovuje jednotný termín, kdy mohou být antiparazitární léčiva volně žijící zvěři podávána. Medikovaná krmiva se připravují z jadrných krmiv a vzhledem k fyziologii trávení spárkaté zvěře musí být podávány tak, aby u zvířat nevznikaly akutní acidózy. Před zahájením léčby je tedy nutné, zvěř na tento druh potravy postupně navyknout – návyková doba by měla trvat minimálně 14 dní. Principem je postupné zvyšování dávky jadrné složky v příkrmech. Samotná léčba je pak provedena 5 po sobě jdoucích dnů u přípravků obsahujících ivermectin a nebo 2-4 dny u přípravků s obsahem mebendazolu a rafoxanidu. Medikované krmné směsi je vhodné vkládat do krmelců. Naprosto nevhodné je směs ukládat na krmné hromady, či volně na zemi. Takovým způsobem lze snížit nebezpečí příjmu krmiva necílovými druhy zvěře, zejména divokými prasaty, která mohou být v době léčby ulovena.

Zdraví dr. Josef Krupka, insp. Kladno