Okresní myslivecký spolek

 

  Okresní myslivecký spolek Kladno je organizační jednotkou Českomoravské myslivecké jednoty, je zájmovým občanským sdružením s právní subjektivitou. K 1.září 2011 eviduje 504 členů. Okresní myslivecký spolek sdružuje myslivce s cílem zapojit jich do činnosti největší myslivecké organizace v ČR co nejvyšší počet. Spolupracuje i s ostatními organizacemi a spolky, které mají vztah k myslivosti a ochraně přírody. OMS organizuje v součinnosti s uživateli honiteb kynologické, střelecké, kulturní, vzdělávací a společenské akce, pořádá kurzy uchazečů o první lovecký lístek, kurzy pro přípravu na zkoušky mysliveckých hospodářů, zajišťuje konání zkoušek a vydává osvědčení o jejich složení. Spolu s orgány státní správy myslivosti se podílí na každoročních výstavách a hodnocení trofejí. V okrese Kladno je uznáno a působí 45 honiteb, z toho 22 (včetně obory Lány) spadá po linii státní správy pod Magistrát města Kladna, 23 pod Městský úřad Slaný.       Celková rozloha okresu je 719,61 km2 (71961 ha). Hustota zalidnění je 211 obyvatel na km2 (ČR v průměru 133). V okrese je 100 obcí, z toho 8 měst a 2 městyse. Z celkové plochy okresu je 69,9% zemědělských pozemků, které z 90,2% tvoří orná půda. Lesy zaujímají 17,4% rozlohy okresu. K 31.12.2010 činila celková honební plocha 59922 ha, to je 83,8% z celkové plochy okresu. Ve vlastní režii je provozováno 6 honiteb, pronajato je39 honiteb. Průměrná výměra honitby (bez Lánské obory) je 1294 ha, nejmenší 521 ha, největší 4861 ha. Ve všech honitbách trvale vykonávalo právo myslivosti k 31.12.2010 celkem 724 osob.