Důležité informace k odběrům vzorků svaloviny na trichinoskopii 2012

17.05.2012 12:08

 

uďte pozdraveni všichni na úseku myslivosti v okrese Kladno,
 
V příloze Vám zasílám po konzultaci s SVÚ Praha správně vyplněný vzor žádanky o vyšetření na svalovce (jako vzor vybrána objednávka MS Žilina).Objednávku vystavte 2 x. Uživatel honitby by si měl  vytvořit mustr a pak na  každý vzorek  vyplnit  to, co se mění : Bude se měnit datum,identifikace honitby ( lokality )– a lovec – nutností bude číslo plomby.Uživatelé honiteb by měly být informováni prostřednictvím Státní správy myslivosti o nutnosti používat správné názvy honiteb na lístku o původu zvěře a objednávkách laboratorního vyšetření zvěře.
 
V souvislosti s požadavkem na úplné a správné vyplňování formuláře Objednávka laboratorního vyšetření na svalovce u volně žijící zvěře - Kód Epl200, Vám v příloze poskytujeme návod, jak má být tento formulář vyplněn tak, aby byl zajištěn bezproblémový průběh celého úkonu.
 
Informativně je uveden i seznam míst pro příjem vzorků, které jsou předmětem vyšetření a dále seznam číselných kódů katastrálních území, přičemž uvedení tohoto kódu v žádosti je nezbytné.
 
V další příloze je uvedena informace o hmotnosti a povaze předkládaných vzorků a znovu je umístěn také přímý odkaz na formulář Objednávky vyšetření, Vzorky, společně s vyplněnou žádostí o vyšetření je možné předávat Krajské veterinární správě Středočeského kraje, Inspektorátu v Kladně.
 
Postup pro vyplnění jednotlivých bodů objednávky:
 
1. KVSS SVS, Inspektorát Kladno
 
2. Státní veterinární ústav Praha (v případě vyplňování v počítači se po kliknutí do políčka rozvine nabídka – zvolíme tedy první řádek)
 
3. Volíme vlastní způsob pro svoji evidenci, např. vzorek č.1 v daném roce 1/2012, 2/2012 atd.
 
4. Přesný název uživatele honitby, za lomítko nebo do závorky uvést i jméno osoby, která je v rámci uživatele honitby pro potřeby úkonů vyšetření a jejich evidencí pověřena (např. myslivecký hospodář).
 
5. Přesná adresa (velice důležité), nejlépe mysliveckého hospodáře nebo jiné odpovědné osoby (bod 4).
 
Je bezpodmínečně nutné uvést adresu, kam bude doručení výsledku vyšetření spolehlivě realizovatelné a kde je pošta každý den vybírána. Nezbytné je hlavně uvedení popisného čísla v dané obci a její PSČ.
 
6. IČ uživatele honitby
 
7. Telefon, nejlépe mobilní (velice důležité z důvodu možných dotazů laboratoře), opět předpoklad telefonního kontaktu na osobu uvedenou v bodu 4
 
8. E-mailová adresa (nutný kontakt) – Výsledky budou zasílány elektronickou poštou a tím budou k dispozici uživateli honitby prakticky ihned po vyšetření, tedy podstatně dříve než poštou. Velice důležité ze zcela zřejmých důvodů.
 
9. Bude uveden přesný název honitby a katastru obce, ve kterém byla zvěř ulovena.
 
10. Okres, v němž se územně nachází katastrální území, v němž byla zvěř ulovena. Nutné vyplnit.
 
11. Číselný kód katastrálního území, v němž byla zvěř ulovena. Nutné vyplnit z důvodu monitoringu a případného pozitivní nálezu, stejně jako body 9 a 10. Číselné kódy katastrálních území najdete v souboru, který je přiložen k tomuto pokynu.
 
12. Seznam vzorků – jeden nebo více na jednom formuláři objednávky
 
Druh zvířete a číslo plomby jsou jasnými údaji a do závorky za ně se uvede jméno lovce.
 
13. Datum vyplnění a podání žádosti.
 
14. Podpis oprávněné osoby - statutárního zástupce uživatele honitby, mysliveckého hospodáře, případně odpovědné osoby (bod 4) a razítko uživatele honitby, pokud je. Pokud není vypsat název
 

uživatele honitby.

Tímto žádám o důkladné seznámení s těmito informacemi vzhledem k situaci v informovanosti zvláště uživatele honiteb, myslivecké hospodáře.

 
 
 
S pozdravem dr. Josef Krupka, VI Kladno
 
Adresy míst pro příjem vzorků k vyšetření na svalovce u prasat divokých 2012
Hmotnost vzorku svalu divokých prasat - vyšetření na trichinelu 2012
objednavka_trichiny_vzor KL 2012
Přehled katastrálních území okr. Kladno