Jednání a výsledky Okresního mysliveckého sněmu 2018

19.05.2018 14:39

Jednání a výsledky Okresního mysliveckého sněmu OMS Kladno,

konaného 12. dubna 2018

Po úvodním vystoupení mysliveckých trubačů jednání zahájil a řídil předseda OMS Ing. Petr Frühauf. Přivítal 45 přítomných členů a zástupce pojišťovny Halali pana Drexlera. Na sněm byla delegována členka MR ČMMJ Ing. Špálová, tu však sekretariát krátce před konáním sněmu omluvil.

Jednání se řídilo programem, který byl všem členům zaslán spolu s pozvánkou. Přítomní členové program schválili. Byly zvoleny komise mandátová a pro přípravu usnesení.

Mandátová komise konstatovala, že bylo pozváno všech 346 členů. Z tohoto počtu je 211 členů řádných ( do 65 let ), 129 ( 37,5% ) je ve věku nad 65 let, 1 lesník, 1 invalida a 4 studenti. Přítomno bylo 45 členů, to je 13,0 %. Sněm byl oprávněn jednat a přijímat usnesení.

V úvodu vystoupil zástupce pojišťovny. Seznámil sněm s novými pojišťovacími produkty a s řešením problémů, které pojišťovna musí řešit. Není dosud ukončeno soudní líčení s  bývalým nájemcem  domu v  Jungmanově  ulici  Dew klubem. Za porušení smlouvy byla pojišťovna odsouzena k náhradě několika milionové škody. Pojišťovna se odvolala, nelze však očekávat zrušení rozsudku. Snahou je dosáhnout snížení náhrady.

Zprávu poté přednesl předseda kynologické komise. Konstatoval, že komise pracuje, organizuje každoročně 13 až 15 akcí, které jsou majiteli psů vyhledávány a významně přispívají do rozpočtu OMS.

Pracuje také komise střelecká, která uspořádala 4 střelecké akce. Poněkud se proti dřívějšku zvýšila účast na nich. V jejich propagaci jsou ale ještě rezervy.

Bohužel nepracují komise myslivecká a kulturně výchovná. Činnost komise kulturně výchovné a jejího předsedy  vykonávají  jednatelka a předseda OMS. Není to jednoduchá agenda. Připravit a organizovat je třeba kurzy a zkoušky z myslivosti, práci s dětmi.  V roce 2017 se konaly dvě zkoušky z myslivosti. Celkem je úspěšně složilo 20 adeptů.  V dubnu a v říjnu 2017 byly zahájeny další dva kurzy. Také v dubnu 2018 byl zahájen kurz s 15 adepty.

Snažíme se také o rozvíjení práce s dětmi. V červnu 2017 jsme spolu s Centrem ekologické výchovy uskutečnili už druhý Dětský den s myslivostí v areálu CEV Čabárna, který byl velmi dobře navštíven a kladně hodnocen. Také letos se bude dětský den konat, a to 2. června opět na Čabárně.

Zahájili jsme také činnost mysliveckého kroužku v Kladně. Zatím má však málo dětí, snažíme se o zvýšení jejich počtu. Jednatelka spolu s předsedou se také zúčastňují besed v základních školách.

Za velký úspěch OMR a OMS jako celku pokládáme obnovení tradice okresních mysliveckých plesů. V roce 2018 se uskutečnil už třetí. Přinesl opět velký úspěch společenský i finanční. Všem, kteří se na jeho přípravě  podíleli, patří velký dík. Také všem sponzorům. Mysliveckým spolkům, jednotlivcům i podnikatelům, kteří se zasloužili o velmi bohatou tombolu.

Ve zprávě o stavu a činnosti OMS předseda nejprve provedl kontrolu usnesení z minulého sněmu.

Nepodařilo se splnit úkol nalézt možnost, jak vymoci náhradu škody, způsobenou bývalou jednatelkou Tkáčovou. Škoda je zaúčtována jako pohledávka za bývalým zaměstnancem. Ostatní body usnesení byly splněny. Důležité zejména je, že se podařilo stabilizovat a výrazně zlepšit hospodaření a finanční situaci OMS.

Postupně se daří zlepšovat informovanost členů s využitím webových stránek, facebooku, elektronické pošty i osobním stykem.

V další část zprávy hovořil předseda o práci Okresní myslivecké rady         i OMS jako celku. OMR  všechny důležité činnosti OMS zabezpečuje. Schází se každý měsíc, v případě potřeby i častěji. Velmi kladně je hodnocena práce jednatelky Ing. Ledvinkové.

Většina  členů OMR ale se znepokojením sleduje postoje MR ČMMJ a některých jejich členů směrem k OMS. Ty se zkoncentrovaly v článku místopředsedy ČMMJ Ing. Červenky , zveřejněném v Myslivosti                č. 3/2018. Otevřeně tam hovoří o záměru zrušit OMS a nahradit je krajskými spolky. Jednatelé těchto spolků by byli placeni z centra a přímo podřízeni jednateli ČMMJ. Jaké by asi bylo jejich postavení vůči volenému orgánu v oněch krajských spolcích? Dále navrhuje zrušení právní subjektivity OMS či nově zřízených krajských spolků tak, že by všechny stupně byly pod jedním IČO. To znamená, že majetek OMS by přešel pod řízení MR ČMMJ.

Je to velmi obsáhlý článek, plný problematických záměrů.  A jak je v něm uvedeno : „na moje moje návrhy slyší další členové MR a že cítím sounáležitost s panem předsedou , že si v těchto věcech rozumíme. Diskutujeme obsáhle vše, co položíme na stůl“. Krajská koordinační    rada , konaná 27.3. t.r. v Praze tyto názory jednoznačně odmítla. Jejich realizace by měla negativ ní dopad na OMS, ale zejména na řadové členy ČMMJ a vedla by k velkému úbytku členů. Tyto záměry i neustávající a často neobjektivní kritika a omezování činnosti OMS vede řadu jejich funkcionářů ke ztrátě chuti do práce.

Ekonomickou komisi nahrazuje OMR, která se ekonomickými otázkami soustavně zabývá. Pokud vycházíme  z výsledků minulých let můžeme konstatovat, že se toto řešení osvědčilo. Výsledky hospodaření OMS jsou zveřejňovány na webu ČMMJ. Z údajů za rok 2016 vyplývá, že z 11 OMS Středoč. kraje (OMS Nymburk údaje nepředložil) , má OMS Kladno, který je početně nejmenší, nejvyšší hospodářský výsledek, a to 139.093 Kč. Ve výši oběžného majetku (tj. finančních prostředků) je na místě pátém        ( 469.755 Kč ). V roce 2017 jsme dosáhli celkových výnosů 644.392 Kč, náklady činily 455.225 Kč. Hospodářský výsledek byl k 31.12.2017 189.167 Kč.Náš krátkodobý finanční majetek k 31.12. 2017 činil    581.851 Kč.

Takové výsledky vyžadují značné úsilí členů OMR a jednatelky. Vzpomeňme, že počátkem roku 2012 neměl OMS nic, než dluhy.

Dalším bodem programu byl návrh na zvýšení členských příspěvků. Ten byl zveřejněn na webu OMS a zaslán elektronickou poštou členům ČMMJ registrovaným u OMS Kladno. V diskusi naprostá většina přítomných zvýšení odmítla.  V samostatném hlasování z přítomných členů hlasovali 4 pro, 33 proti a 2 se zdrželi. Pro člena OMR, který bude OMS zastupovat na sboru zástupců  9.6.2018  z toho vyplývá, že bude hlasovat proti zvýšení.

Další diskutující pak hovořili o nutnosti zapojit do účasti na akcích OMS více členů, zejména ze Slánska. Dále k potřebě informovat MS o opatření souvisejících se zavedení GDPR (ochrana osobních údajů), případně uspořádat školení.

Byl rovněž vysloven názor, že by se pojištění mělo oddělit od členských příspěvků.

V jednomyslně přijatém usnesení sněm schválil zprávy předsedů kynologické a střelecké komise, zprávu ODR a zprávu předsedy OMS.

Dále schválil výsledek hospodaření za rok 2017, kdy bylo dosaženo kladného výsledku 71.991 Kč. Se započtením oběžného majetku k 1.1.2017 činily celkové zdroje k 31.12.2017  541.747 Kč.

Schválen byl rozpočet na rok 2018, který předpokládá kladný hospodářský výsledek 43.149 Kč, se započtením oběžného majetku  k 1.1. 2118 jsou očekávány zdroje k 31.12.2018  celkem 625.000 Kč. Schválen byl také plán práce na rok 2018 a 1.pol. 2019. Sněm uložil usilovat o další stabilizaci hospodářského výsledku. Vytvořit finanční rezervu a její část uložit tak, aby byla dále zhodnocována. Dále zkvalitňovat informační systém, získávat nové členy ČMMJ pro práci v orgánech OMS.

Dále sněm uložil projednat diskusní příspěvek Zbyňka Ledvinky k výsledkům hospodaření ČMMJ a rozhodnout o jeho zveřejnění v časopisech Myslivost a Svět myslivosti.

V závěru vyzval předseda OMS členy k podpoře ČMMJ. Ta prochází v roce 95. výročí svého vzniku poklesem důvěry členů v její vedení              i k samotné potřebě její existence.

Je ale nutné si uvědomit, že v současné době neexistuje jiná dostatečně silná organizace, která by byla schopna při obhajobě zájmů myslivců a myslivosti ji nahradit.

Zaznamenal Ing. Petr Frühauf