Konal se Okresní myslivecký sněm

09.07.2017 14:03

Jednal Okresní myslivecký sněm

Za malého zájmu členů se 18. května 2017 konal Okresní myslivecký sněm ČMMJ OMS Kladno. Ačkoliv byli všichni členové 30 dnů předem pozváni elektronickou nebo klasickou poštou, pozvánka byla zveřejněna na webu a facebooku OMS, přišli jen 32 členové, tj. 9,28% z celkového počtu 345. Podle platných stanov byl i za této účasti sněm schopen jednat.

Mysliveckou radou ČMMJ byl na sněm delegován JUDr. Petr Vacek, předseda organizačně právní komise. Přítomen byl též pracovník pojišťovny Halali Ing. Jindřich Brejcha.

Zprávy přednesli předsedové kynologické a střelecké komise Viktor Veselý a Josef Freiberg. Kynologická komise uspořádala v roce 2016 14 akcí, na kterých bylo předvedeno 220 psů. Akce byly vesměs kladně hodnoceny. Významně přispívají do rozpočtu OMS. Jsou ovšem spojeny s množstvím organizační práce členů kynologické komise i myslivců z honiteb, které konání akcí umožnily. Patří jim za to velké poděkování. Podobný počet kynologických akcí je připraven i na rok 2017.

Střeleckých akcí bylo v roce 2016 pět a také dvě výcvikové střelby pro adepty mysliveckých kurzů. Účast se proti předcházejícím létům poněkud zvýšila, stále však nedosahuje žádoucí úrovně. Přesto jsou pro myslivecké střelectví přínosem.

Zprávu dozorčí rady OMS přednesl její předseda Václav Vaidl. Komise provedla dvě revize. Podstatné závady ve vedení agendy a účetnictví OMS nebyly zjištěny.

Předseda OMS Ing. Petr Frühauf podal celkovou zprávu o stavu OMS. Její součástí byla zpráva kulturně výchovné komise a komise ekonomické, jejíž úkoly plní celá myslivecká rada.

V roce 2016 se uskutečnil kurz uchazečů a první lovecký lístek, kteří počátkem tohoto roku vykonali zkoušky. V únoru 2017 byl zahájen další kurz. Kurzy jsou dobře organizačně zajištěny. Několik účastníků se již stalo členy ČMMJ.   

Velká pozornost je věnována práci s dětmi. Jednatelka a předseda se zúčastnili několika setkání s dětmi v základních i mateřských školách. V červnu 2016 se uskutečnil úspěšný Dětský den s myslivostí ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy Čabárna, na 10. června t.r. je připraven další. Spolu se Střediskem Čabárna a také s organizací pro využívání volného času dětí Labirynt Kladno se OMS snaží získat děti pro založení mysliveckého a sokolnického kroužku, který by měl zahájit činnost po prázdninách. S dětmi pracují i některé myslivecké spolky v okrese.

Velký úspěch společenský i finanční přinesl již druhý okresní myslivecký ples. Poděkování patří členům okresní myslivecké rady, bez jejichž společného úsilí by se ples konat nemohl. Významně k úspěchu plesu přispěli i někteří další členové ČMMJ a zástupci honiteb. Díky jim a také díky mnoha sponzorům, se podařilo ples dobře organizačně zajistit a připravit i velmi bohatou tombolu.

Předseda  mohl konstatovat, že se podařilo výrazně zlepšit a stabilizovat finanční situaci OMS.  Rok 2016 skončil kladným výsledkem 469.755 Kč. Rozpočet na rok 2017 počítá k 31.12. se zůstatkem 560.000 Kč. Důležité je, že členské příspěvky, předplacené mnohými členy na 1 až 2 roky dopředu, které bývalá jednatelka Tkáčová spolu s ostatními finančními prostředky zpronevěřila, jsou opět bezpečně na účtu.

OMR chce ve stabilizaci financování OMS pokračovat . Získané prostředky budou využívány k dalšímu zkvalitňování práce OMS, k propagaci myslivosti mezi veřejností a zejména dětmi a mládeží.  

V diskuzi vystoupilo několik členů, zejména s kritikou a dotazy k současným poměrům v ČMMJ a pojišťovně Halali.

Na kritiku reagoval JUDr. Vacek. Kriticky se vyjádřil k úrovni webových stránek OMS a zejména k velmi malé účasti na sněmu. MR ČMMJ přikládá velký význam činnosti OMS pro zlepšení názorů veřejnosti na myslivce a myslivost. Konstatoval, že je nutné usilovat o přijímání nových mladých členů. A to jak v MS, tak mezi funkcionáři OMS. 62% předsedů OMS je starších než 60 let, mnoho dokonce více než 70 let. Vyslovil stanovisko MR ČMMJ, že mnozí tito funkcionáři již objektivně nejsou schopni obstát v soutěži s mladými aktivisty, kteří vyjadřují nepřátelské postoje vůči myslivcům.

JUDr. Vacek se také zmínil o nepříznivé situaci v pojišťovně Halali a v domě v Jungmanově ulici. Na kritiku, proč MR ČMMJ neřeší situaci v Halali podáním trestního oznámení na původce škod odpověděl, že by to mohlo dále poškodit postavení a pověst ČMMJ.

Zástupce pojišťovny Halali informoval o nových produktech pojišťovny. Ujistil, že pojišťovna dokáže současné problémy překonat a bude dále plnit svoji funkci.

Na další otázky a kritiku již JUDr. Vacek nemohl bohužel reagovat, protože musel jednání předčasně opustit. 

V závěru sněm schválil výsledek hospodaření za rok 2016 , rozpočet na rok 2017 a plán práce na příští období.

Pro další sněm bude nutné hledat cesty ke zvýšení účasti jak působením na členy, tak i volbou vhodnějšího termínu jednání.

Nutné je rovněž trvale vyhledávat schopné mladé členy pro výkon funkcí v OMS.

Ing. Petr Frühauf