Myslivecké obřady, myslivecká vyznamenání

05.06.2013 10:06
Myslivecké obřady, myslivecká vyznamenání
 
Myslivecké ceremoniály a tradice
 
Pasování na lovce
 
V současné době lze pasování na lovce provádět po ulovení těch druhů zvěře, za které lovci náleží úlomek, tj. veškerá spárkatá zvěř obojího pohlaví, ze zvěře pernaté divoký krocan a bažant královský ( tetřev, tetřívek a jeřábek nepřicházejí v podmínkách naší současné myslivosti v úvahu ), ze šelem jezevec a liška ( medvěd, vlk, rys a kočka divoká taktéž nepřicházejí u nás v úvahu ).
 
Pasovat na lovce je tedy možno i několikrát, vždy po ulovení prvního kusu dotyčné zvěře.
Po společných lovech na černou ( spárkatou ) zvěř se pasování provádí při výřadu.
 
Po osamělém lovu se může provést přímo u uloveného kusu zvěře, častěji však na jiném příhodném místě ( u lovecké chaty apod.).Navečer může být zapálen oheň.Pasování může provádět lovecký průvodce, myslivecký hospodář, předseda mysliveckého sdružení, vedoucí polesí či lesní správy, vždy tedy významná osobnost z mysliveckých či lesnických představitelů.Pasující by sám měl již dříve ulovit dotyčný druh zvěře.
 
Po úpravě zvěře ( plomba, vývrh ) a předání úlomků, se lovec postaví levým bokem ke hřbetu uloveného kusu, který leží na pravé straně těla, a to poblíže hlavy.Na levém rameni má zavěšenou ( nenabitou ) pušku.Proti němu se obličejem postaví pasující, za něj do půlkruhu se rozestoupí ostatní přítomní,opodál trubač.
 
Troubí se "Lovu zdar !"
 
Pasující osloví přítomné, představí jim lovce, zeptá se ho, zda je to jeho první úlovek dotyčného druhu zvěře.Po kladné odpovědi ho vyzve, aby poklekl. Lovec sejme pušku, drží ji v pravé ruce, poklekne na pravé koleno, pušku opře botkou o zem, levou ruku položí na trofej ( hlavu ) ulovené zvěře.Lovec i pasující si ponechají pokrývky hlavy, ostatní smeknou, uniformovaní salutují.Pasující vytáhne tesák z pochvy pravou rukou a pozvedne ho něco výše nad levé rameno lovce, hrot směřuje dopředu,Není li k dispozici tesák, lze vyjímečně použít loveckého nože s pevnou čepelí ( zavázáku ) nikdy však nože sklápěcího.
Postupně udílí tři údery plochou stranou čepele,přední třetinou na levé rameno lovce.
 
Při tom pronáší např. :
 
" Tímto úderem vás u příležitosti ulovení vašeho prvního srnce přijímám do řad lovců srnčí zvěře "
 
" Druhým úderem vám blahopřeji k ulovení prvního srnce jménem všech myslivců našeho sdružení ( polesí ) "
 
"Třetím úderem vám připomínám,abyste za každých okolností zůstal čestným myslivcem a pracoval k dalšímu povznesení naší české myslivosti "
"Lovu zdar!"
 
Přítomní odpoví "Zdar!".Pasující zasune tesák.Troubí se hlahol příslušného druhu zvěře.Pasující vyzve lovce ,aby povstal.ten tak učiní a zavěsí si pušku na levé rameno.Pasující mu předá pasovací list, lovci blahopřeje a také ostatní přítomní tak učiní.
 
 
 
PROPŮJČOVÁNÍ VYZNAMENÁNÍ ČMMJ
 
podrobnější informace
 
Okresní myslivecké spolky ČMMJ mohou:
 
a)   propůjčovat - vyznamenání II.stupně
                         - vyznamenání III.stupně
b)   udělovat věrnostní medaile a čestné uznání 
 
Návrhy na vyznamenání by se měly zaslat OMSu do poloviny února, protože tento je povinen na předepsaném tiskopise všechny zaslat do konce února ČMMJ Praha.
 
II.stupeň - Stříbrný odznak 
 
Může být propůjčen za dlouholetou obětavou práci ve prospěch myslivosti, za uskutečnění zvlášť důležitých úkolů na úseku organizátorském a vzdělávacím, vědeckém, zachovávání mysliveckých tradic, chovatelském, ochrany zvěře a jejího životního prostředí, které svým významem přesahují rámec okresu.
 
III.stupeň - Bronzový odznak
 
Může být propůjčen za trvale prospěšnou činnost pro myslivost na úseku organizátorském, zachovávání mysliveckých tradic, ochrany zvěře a jejího životního prostředí, na úseku chovatelském a za zásluhy o rozvoj myslivosti, které mají okresní význam.
 
Věrnostní medaile
 
Věrnostní medaile může být udělena členům, kteří jsou nepřetržitě členy ČMMJ po dobu 30 let, aktivně se účastní myslivecké činnosti a nebyly vůči jejich činnosti vzneseny vážné výhrady, a při tom nesplňují kritéria pro udělení některého vyznamenání.