Okresní myslivecký sněm 2015

03.06.2015 23:46

Volební sněm OMS ČMMJ Kladno

Sněm se uskutečnil 14.května 2015 v Kladně. Na rozdíl od všech dřívějších, kdy na něj byli zváni delegáti z jednotlivých honiteb, byli tentokrát pozváni všichni členové, kterých měl OMS ke dni konání 335. Zúčastnilo se 58 členů, více, než v minulých létech.MR ČMMJ delegovala na sněm místopředsedu dozorčí rady ČMMJ Ing. Jana Slabého.

Zprávu kynologické komise podal její předseda Viktor Veselý. Konstatoval, že loni se konalo 10 akcí, dvě byly pro malý počet přihlášených psů zrušeny. Ostatní byly úspěšné po organizační i finanční stránce. Na rok 2015 je připraveno 9 akcí, dalších 5 klubových OMS zastřešuje. První dvě kynologické akce, svod v Žilině a zkoušky vloh 1. května ve Vraném byly velmi úspěšné.  Svodu se zúčastnilo 64 psů, zkoušek vloh 40. Zvláštní poděkování patří funkcionářům a členům MS Smejcenina Žilina, kteří na vysoké úrovni připravili také výstavu trofejí. A rovněž  funkcionářům a myslivcům  Loveckého spolku Vraný, kteří propůjčili na zkoušky vloh dobře zazvěřenou honitbu a početným účastníkům zkoušek vhodné zázemí.

Zprávu střelecké komise podal Josef Freiberg. Střelecké akce byly v roce 2014 tři, bohužel za poměrně nízké účasti. Zabezpečeny byly také dvě střelby uchazečů o první lovecký lístek. V roce 2015 je připraveno 5 akcí. Snažíme se zajistit vyšší účast jejich lepší propagací.

Zprávy za komise kulturní a ekonomickou byly součástí vystoupení předsedy OMS.

Předseda Okresní dozorčí rady Jaroslav Svoboda poukázal na přetrvávající problémy ve financování OMS. Konstatoval, že na financování a prestiž OMS negativně dopadlo rozhodnutí MR ČMMJ, odebrat našemu OMS možnost pořádat kurzy a zkoušky z myslivosti.

Zprávu o stavu a činnosti OMS podal předseda Ing. Petr Frühauf.

OMS se stále vyrovnává s důsledky zpronevěry veškerých finančních prostředků a zadlužení OMS bývalou jednatelkou Tkáčovou. Ta totiž zpronevěřila – i díky naprosté absenci její kontroly bývalou OMR i ODR – také členské příspěvky, předplacené částí členů na příští roky. OMS se tyto ztráty dařilo pokrývat až do doby, kdy musela vynaložit 34.000 Kč na právní zastoupení při vymáhání vzniklé škody v občansko-právním řízení. Počátkem roku 2015 jsme již nebyli schopni výpadek ve financování , vyvolaný kromě tohoto výdaje také poklesem příjmů z členských příspěvků, pokrýt. Proto OMS odvedl ČMMJ na rok 2015 za své členy jen částku, potřebnou na úhradu jejich pojištění. Odvod části členských příspěvků ve výši 40.780 Kč byl pozastaven. Požádali jsme MR ČMMJ o odklad této splátky na konec roku 2015.  MR ČMMJ tuto žádost schválila. Na splacení této částky se snažíme získat sponzorský příspěvek.

OMR rozhodla o zavedení úsporných opatření, především mzdových nákladů. Sníženy byly i náklady režijní. Členové OMR si neúčtují cestovní náhrady, některé další náklady, např. za telefon, nákup administrativních potřeb, hradí z vlastních prostředků.

Přijetím těchto opatření a udržením výše příjmů z akcí pořádaných OMS, je za současného počtu členů možné financování OMS zabezpečit.

Pokles členské základny je velkým problémem jak ČMMJ jako celku, tak OMS Kladno.  V rámci ČR poklesl počet členů k 31.3.2015  proti 31.12.2014 o 7,4%,v okrese Kladno o 13,5%, tedy o 52 členů. Věřme, že volební sjezd ČMMJ v listopadu t.r. zvolí nové vedení, schopné změnit situaci k lepšímu. Stejný úkol stojí i před novou okresní mysliveckou radou.

Ve 42 honitbách okresu Kladno je členy ČMMJ jen 39% předsedů MS a mysliveckých hospodářů. Sedm honiteb je zcela bez členů ČMMJ, v deseti dalších je jen jeden či dva členové. Tam, kde vedení honiteb chápe potřebu udržení silné stavovské organizace na zachování jejího vlivu na obhajobu zájmů myslivců a myslivosti, je počet členů vysoký. V honitbě Budeč Dřetovice 23, Vysoký  Švermov  21, Kyšice 19, Žilina 14.

OMR OMS se snaží zlepšit komunikaci se členy ČMMJ i ostatními myslivci, zlepšit jejich pravidelnou informovanost. Přispět k tomu mohou webové stránky. Je na nich potřeba ještě hodně zlepšit, základní důležité informace však přinášejí. Diskuze na sněmu přinesla návrh, aby byla k informovanosti vedoucích funkcionářů honiteb i ostatních myslivců využívána také elektronická pošta. Tento návrh byl přijat.

Našemu OMS bylo MR ČMMJ počátkem tohoto roku  odebráno  pověření  konat  kurzy a zkoušky z myslivosti. Důvodem bylo administrativní pochybení, kdy při listopadových zkouškách uchazečů o první lovecký lístek byl postaven osmičlenný zkušební senát. Místopředseda senátu byl současně zkušebním komisařem. Byli jsme přesvědčeni, že takto lze postupovat. Podle směrnic však komise musí být devítičlenná. Naše žádost, abychom mohli chybu napravit , byla  zamítnuta.  Jsme přesvědčeni, že rozhodnutí MR bylo zbytečně tvrdé. Nová OMR požádá, aby byla OMS Kladno možnost opět pořádat kurzy a zkoušky z myslivosti navrácena.

Dalším úkolem pro nově zvolenou OMR bude nutnost řešit vlastnictví nemovitosti v Bakově. Jedná se o klubovnu a odchovnu bažantů MS bez honitby Beřovice. Dřívější vedení OMS tuto nemovitost v majetku OMS nevedlo, ačkoliv je takto zapsána v katastru nemovitostí. Pro objekt není v současné době využití, chátrá a je ničen vandaly.  Vlastnický vztah k němu je proto nutné urychleně řešit.

To platí také o vymáhání škody, způsobené bývalou jednatelkou Tkáčovou. Naděje na úspěch je velmi malá. Tkáčová je v insolvenčním řízení s mnohamilionovými závazky. Její záliba v cizích penězích totiž nepostihla jen OMS Kladno. Je však povinností OMS v úsilí o náhradu škody pokračovat.

Na sněmu byla zvolena nová sedmičlenná okresní myslivecká a tříčlenná dozorčí rada. Jejich složení je zveřejněno na těchto stránkách.

Na své ustavující schůzi 25.5.2015  potvrdily OMR i ODR záměr pokračovat v konsolidaci činnosti OMS a jeho financování.  Ustavena nebyla ekonomická komise. Její funkci převezme celá OMR, řídit její činnost bude předseda OMS.

Potvrzen byl také dříve přijatý záměr uspořádat v lednu  2016  okresní myslivecký ples.

Ing. Petr Frühauf