Okresní myslivecký sněm 2016

27.05.2016 21:46

Okresní myslivecký sněm 12. května 2016

Sněmu, který se konal v Kladně, se zúčastnilo 33 členů, to je 10 % z celkového počtu. Zastoupeni byli členové ze 13 honiteb, z toho z 12 v působnosti Magistrátu města Kladna. Členové nezařazení v honitbách se zúčastnili tři. Zájem členů o roční hodnocení činnosti OMS byl tedy malý.

Za Mysliveckou radu ČMMJ byla přítomna předsedkyně kulturně-výchovné komise Ing. Jiřina Špálová, jako host se zúčastnil JUDr. Toman, který zastupuje OMS ve věci zpronevěry finančních prostředků Ing. Tkáčovou.

Ten vystoupil v úvodu jednání. Informoval o průtazích při jednání o náhradě škody. Tkáčová se neustále odvolává, požádala u Krajského soudu o oddlužení. To soud nepovolil, bylo vyhlášeno konkurzní řízení. Občansko - právní řízení je zastaveno do ukončení konkurzu. Poté bude postupováno tak, jak to umožní právní možnosti. Vymožení zpronevěřené částky je však pro vysoké zadlužení Tkáčové u mnoha věřitelů, v řádu milionů, nereálné.

V diskuzi vystoupili Ing Kůra, Ing. Frühaufová. Vyslovili nespokojenost s výší trestu i s postupem soudu při občansko-právním řízení. Mj. s tím, že předkládání padělaných výpisů z účtu nebylo posouzeno jako padělání veřejné listiny.

Pan Luka vyslovil názor, že by měla Tkáčová zaplatit náklady soudního řízení. Ty však soud zahrnul do náhrady škody. OMS platil náhrady na právní zastoupení.

Pan Ledvinka se neztotožnil s výkladem JUDr. Tomana. V diskusi v závěru sněmu se k této věci vrátil s dotazy kdo a jak zjišťoval výši škody, zda je škoda vedena v účetnictví OMS. Postup právního zástupce OMS pokládá za nedostatečný, navrhuje věc konzultovat se svým právníkem na vlastní náklady.

Na tyto otázky se snažil odpovědět předseda OMS s tím, že náměty posoudí OMR a zaujme k nim stanovisko. Je však skutečností, že Tkáčové bylo prokázáno zpronevěření 680.000 Kč z termínového účtu u KB, k tomu bylo vyčísleno 8,5% penále, které činilo při vyhlášení rozsudku 57.800 Kč a započten byl i soudní poplatek 34.000 Kč. Celkem tedy má Tkáčová uhradit OMS 737.800 Kč. Proti rozsudku se Tkáčová odvolala a odvolává se stále i proti dalším rozhodnutím soudu. Výsledkem je současný stav. OMS se s ním nesmiřuje, bude náhradu škody dále uplatňovat.

Zprávu kynologické komise přednesl Viktor Veselý. V roce 2015 se uskutečnilo 9 akcí, na kterých bylo předvedeno 182 psů. Akce byly kladně hodnoceny a byly i finančně úspěšné. Celkový kladný výsledek činil 59.775 Kč. Naproti tomu mnohé OMS pro nedostatek psů často plánované zkoušky ruší. OMS děkuje zástupcům honiteb, které k pořádání zkoušek poskytují své honitby.

Zprávu střelecké komise podal Josef Freiberg. Střeleckých akcí se uspořádalo 5, účast na nich je však většinou nízká. Bude nutné zlepšit jejich propagaci.

Střelecké akce skončily finančním přínosem ve výši 2.916 Kč.

Zprávy kulturně-výchovné a ekonomické komise byly součástí zprávy předsedy OMS.

Zpráva okresní dozorčí rady podána nebyla. Předseda ODR se sněmu nezúčastnil. V diskuzi byla tato skutečnost kritizována. OMR bude situaci s předsedou řešit a podá o výsledku členům informaci.

Předseda OMS první část zprávy věnoval plnění usnesení z minulého sněmu.

Do konce roku měl být vyřešen majetkoprávní vztah k nemovitosti v Bakově.Tuv roce 1990 zakoupilo MS Beřovice od ZOD Žižice. V katastru nemovitostí byla nesprávně zapsána jako majetek OMS. Pro naprostou pasivitu výboru MS  bez honitby Beřovice, který měl KN předložit potřebné podklady ke změně zápisu, úkol nemohl být splněn. Úkol trvá, bude nutné nalézt řešení bez účasti MS Beřovice, které na nápravu situace zřejmě rezignovalo.

Druhým bodem usnesení byl úkol dosáhnout možnosti pořádat opět kurzy a zkoušky z myslivosti. MR ČMMJ vyhověla žádosti OMS a pořádání kurzů a zkoušek opět umožnila. V únoru byl kurz uchazečů o první lovecký lístek zahájen. OMS je připraven při dostatečném počtu uchazečů zahájit další kurzy.

Třetím bodem je dále zkvalitňovat webové stránky OMS. Stránky fungují, přinášejí členům důležité informace. Zapojit do tvorby stránek  více členů OMR, ODR i členů z honiteb i mimo ně, se však nedaří.

Další bod ukládá poskytovat členům informace  prostřednictvím  elektronické pošty. Databáze adres je soustavně rozšiřována, informace touto cestou jsou zasílány.

Pátým bodem je úkol nadále usilovat o náhradu škody, způsobené bývalou jednatelkou Tkáčovou. Úkol trvá.

Šestý bod usnesení ukládá zabezpečit finanční prostředky k dalšímu fungování OMS s cílem dosáhnout vyrovnaného rozpočtu. OMR, která jako celek plní funkci ekonomické komise, se tomuto úkolu věnuje na každém zasedání, i mimo ně. Díky přijatým úsporným opatřením a aktivitám k posílení příjmů, skončilo hospodaření OMS v roce 2015 přebytkem 23.216 Kč. Přispěla k tomu také dotace komise životního prostředí Magistrátu města Kladna ve výši 30.000 Kč.

Ekonomický výhled na rok 2016 vychází optimisticky. Významně se na tom podílí  přínos z okresního plesu, více než 74.000 Kč. Jeho příprava byla prubířským kamenem pro celou OMR.  Rád konstatuji, že se do ní zapojili všichni členové. Větší podporu jsme očekávali od jednotlivých honiteb i členů ČMMJ. Nakonec se nám jí dostalo formou příspěvků do tomboly a zapůjčení materiálu na přípravu plesu od MS Vysoký Švermov, MS Kyšice, MS Smejcenina  Žilina , MS bez honitby Třebichovice a také od ředitele Lánské obory. Za to jim patří poděkování.

Velkým přínosem byly sponzorské dary ať už naturální nebo finanční, které se členům OMR podařili zajistit. Všechny sponzory zde nelze jmenovat, byli uvedeni na sponzorské listině, zveřejněné na plese.

Představitelé mnohých firem tak dali najevo svůj kladný vztah k myslivosti. Ples měl značný úspěch jak finanční, tak společenský. Kladně byl hodnocen  účastníky i v  mnohých médiích.

V roce 2016 jsme opět získali dotaci z Magistrátu, tentokrát z fondu primátora Města Kladna ve výši 20.000 Kč. Ta je určena k uspořádání dětského mysliveckého dne, který připravujeme v spolupráci s Centrem ekologické výchovy Čabárna na 11. června, a na další myslivecký ples. Ten se bude konat 28. ledna 2017.

V rozpočtu dále počítáme s příjmy za kynologické a střelecké akce, a také za konání kurzů z myslivosti.

Přestože se členská základna stále snižuje, činí členské příspěvky stále významný zdroj příjmů.

Výsledek hospodaření OMS konečně umožní, aby byla v roce 2016 vytvořena rezerva, kterou představují členské příspěvky na další dva roky, tedy na roky  2017 a 2018. Ty činí celkem 96.900 Kč. Není tajemstvím, že i předplacené příspěvky bývalá jednatelka Tkáčová zpronevěřila. V roce 2016 se tedy i tohoto dluhu dokážeme zbavit.

Výsledky finančního hospodaření pokládáme za velký úspěch OMR i celého OMS. OMS Kladno se, ironicky řečeno, po celé republice proslavil tím, že si nechal zpronevěřit všechny peníze. Pomoci „shora“ se nám nedostalo. Pomohli jsme si, za cenu zvýšeného úsilí i vlastních finančních vkladů, sami.

Další část zprávy byla věnována situaci v ČMMJ jako celku. Ohrožuje ji stálý úbytek členů. O příčinách se stále hovoří, stav se nelepší. V roce 2010 bylo v OMS evidováno 572 členů, ke dni konání dnešního sněmu 327. To je úbytek 245 členů, celých 42,8%. Klademe si otázku, jak se na tom podílí „naše“ aféra. V roce 2011 bylo evidováno 504 členů, o 68 méně, než v roce 2010. To je pokles o 11,9 %. To se o zpronevěře ještě nevědělo. V roce 2012 zase 12 členů přibylo. My však dnes víme, že těmto číslům nemůžeme zcela věřit. Bývalá jednatelka totiž jednoduše všechny členy nepřihlásila a jejich příspěvky si ponechala.

Nicméně skutečnost je taková, že členové ubývají. ČMMJ měla v roce 2010 80.219 členů, dnes 60.277 členů. To je o 19.942 méně, tedy o plnou čtvrtinu.

Jestli myslivci nechají svoji organizaci s více než devadesátiletou historií padnout, bude to mít na myslivost, tedy i na myslivce, velmi negativní dopad.

V roce 2015 bylo zvoleno nové vedení ČMMJ. Jak  se mu bude dařit získat ztracenou důvěru členů a respekt při obhajobě zájmů myslivců a myslivosti, ukáže blízká budoucnost. Věřme, že uvidíme skutečnou snahu  pracovat usilovně, obětavě a poctivě. Za současnou OMR mohu říci, že se o to snaží.

 V diskuzi vystoupila Ing. Špálová. Ocenila snahu OMS o zlepšení a stabilizaci jeho pozice. Podala informace o současné situaci v MR ČMMJ, o připravovaném řešení problémů v hospodářských organizacích ČMMJ. Řada opatření bude předložena sboru zástupců  18.6.2016.

Pan Zbyněk Ledvinka přednesl kritické náměty k činnosti ČMMJ a jeho organizací s tím, že je předloží OMR. Ta je po projednání využije ke svojí činnosti a postoupí MR ČMMJ. Upozornil na to, že absence předsedy ODR a nepředložení její zprávy je krajně znepokojivé. Vyzval OMR k řešení.

Ing. Kůra vyzval OMR , aby námětů pana Ledvinky plně využila.

Zabýval se také nemovitostí v Bakově. Jak je to s platbou daně z nemovitosti, kdo je vlastníkem pozemku, jakým způsobem se bude věc řešit.

V závěru na diskusi reagovali Ing. Frühauf a Viktor Veselý. Všemi náměty se bude OMR zabývat a využije je ke své činnosti. Některé náměty byly zapracovány do usnesení.

Přijaté usnesení:

A. Sněm bere na vědomí a schvaluje:

    1. Zprávy o činnosti kynologické, střelecké a kulturně - výchovné komise.

    2. Zprávu Okresní myslivecké rady a její součásti:

        a) výsledek hospodaření OMS za rok 2015,  kdy OMS hospodařil podle rozpočtového provizoria s kladným výsledkem 23.268 Kč.

        b) rozpočet na rok 2016:

            - plánované celkové příjmy  ................ 399.900 Kč

            - plánované celkové výdaje ................  271.770 Kč

            - rezerva na předplacené členské                                                                                                                                                                                                         příspěvky na roky 2017 a 2018 ........    96.900 Kč

            - očekávaný zůstatek k 31.12.2016 ....    31.200 Kč

            V těchto položkách nejsou započteny členské příspěvky na roky 2017, 2018 a 2019, přijaté v roce 2016. Ty budou celé převedeny do roku 2017.

        3. Plán činnosti na rok 2016 a 1. pololetí 2017.

B.    Sněm ukládá OMR OMS:

        1. Do konce roku 2016 vyřešit majetkoprávní vztah k nemovitosti v Bakově.

        2. Nadále usilovat o náhradu škody, způsobené bývalou jednatelkou Tkáčovou.

        3. Udržet kladný výsledek hospodaření OMS, kterého se podařilo dosáhnout v roce 2015. Dále jej zvýšit v roce 2016 a v dalších letech.

        4. Stále zkvalitňovat systém informování členů prostřednictvím webových stránek a zasíláním důležitých informací pomocí elektronické pošty.

        5. Využít námětů pana Zbyňka Ledvinky při jednání sboru zástupců 18.6.2016.

        6. Řešit neůčast předsedy dozorčí rady na sněmu a nepředložení zprávy o činnosti ODR  za rok 2016. O výsledku informovat členy ČMMJ.

                         

 

Plán činnosti na rok 2016 a 1. pololetí 2017 :

1. Schůze OMR se budou konat každé poslední pondělí v měsíci. Jejich součástí bude řešení ekonomických otázek a financování činnosti OMS.

2. Uspořádat vroce 2016 14 kynologických akcí OMS  a 5 klubových akcí pod záštitou OMS. Pro rok 2017 připravit podobný počet akcí.

3. Uspořádat v roce 2016 pět střeleckých akcí. Na rok 2017 připravit další střelecké akce. Zlepšit jejich propagaci.

4. V roce 2016 zahájit jeden nebo dva kurzy uchazečů o první lovecký lístek, stejně tak v roce 2017. V případě dostatečného počtu zájemců uspořádat kurz a zkoušky pro myslivecké hospodáře.

5. S finanční podporou Magistrátu města Kladna a ve spolupráci s Centrem ekologické výchovy Kladno - Čabárna uskutečnit 11.6.2016 dětský den s myslivostí.

6. Uspořádat v lednu 2017 druhý ročník okresního mysliveckého plesu.

Ing. Petr Frühauf