Okresní myslivecký sněm 2019

10.05.2019 19:29

 

 

Ve snaze reagovat na názor některých myslivců ze Slánska , že OMS preferuje konání akcí v Kladně, začala pořádat Okresní myslivecká rada některé myslivecké akce ve Slaném. Proto byl sněm svolán do hotelu Hejtmanský Dvůr, který pro něj poskytuje výborné podmínky.

Pozváno bylo všech 329 členů, které OMS evidoval ke dni konání sněmu. Většina elektronickou poštou, značná část členů, kteří nemají nebo neposkytli emailové adresy , byla pozvána poštou klasickou.

Mysliveckou radou ČMMJ byla na sněm delegována členka rady Ing. Špálová.

Řízením byl pověřen předseda OMS Ing. Petr Frühauf.

Po zvolení pracovních komisí přednesla svoji zprávu nejprve komise mandátová, která konstatovala, že přítomno je 34 členů, to je 10,33%.

Poté se svými zprávami vystoupili předsedové komisí kynologické, střelecké a za kulturně-výchovnou komisi podala zprávu její členka Markéta Náprstková.

Ze zpráv vyplynulo, že komise plánované úkoly plní. Na kynologickém úseku bylo v roce 2018 uskutečněno 13 akcí, 3 nebylo možné konat z organizačních důvodů, zejména pro malý počet přihlášených psů. Finanční přínos rozpočtu OMS byl

38.000 Kč, přestože bylo nutné vynaložit určité náklady na vybudování odchovny bažantů a jejich nákup, a také na opravu umělé nory na Kožově Hoře. Kynologická komise odvádí velký kus práce na zajišťování honiteb pro konání zkoušek. Zde je nutné poděkovat zástupcům všech honiteb, které je ke zkouškám poskytují.

Členové komise rovněž aktivně přistupují k zajištění okresního plesu, dětského dne i při přednáškách ve školách.

Střelecká komise zajistila 5 střeleckých akcí, výcvik adeptů mysliveckého kurzu ve střelbě i při dětském dnu. Poděkování patří také kolegům St. Beránkovi a Zb. Ledvinkovi za poskytnutí střelnic.

Kulturně-výchovná komise přispívá k zabezpečování práce s dětmi, zejména kroužku mladých myslivců, dětského dne. Rovněž k organizování kurzů a zkoušek z myslivosti.

Zde by však měla být aktivnější. Svůj podíl má na přednáškové činnosti. V roce 2018 se ve Slaném uskutečnila velmi úspěšná přednáška o určování věku spárkaté zvěře, v únoru 2019 rovněž ve Slaném užitečná přednáška o srnčí zvěři.

Nedaří se zaktivizovat činnost komise myslivecké. Věříme, že k tomu dopomůže její posílení novým členem.

Zprávu okresní dozorčí rady , zpracovanou jejím předsedou Václavem Vaidlem přečetla jednatelka Ing. Ledvinková. Předseda ODR se z jednání omluvil.

 

Zprávu o stavu OMS a o ekonomických otázkách přednesl Ing. Frühauf. Nejprve podal informaci o splnění usnesení z minulého sněmu. Nepodařilo se splnit úkol uložit část finančních prostředků tak, aby byly dále zhodnocovány. OMR nenalezla finanční produkt, vhodný pro naši organizaci, který by nebyl spojen s rizikem případné ztráty. Splněn nebyl také úkol projednat v OMR diskusní příspěvek pana Ledvinky a rozhodnout o jeho zveřejnění v časopisech Myslivost a Svět myslivosti. Jednání OMR 15.5.2018, na které byl pan Ledvinka přizván, totiž nebylo schopné usnášení. Stalo se to bohužel poprvé od počátku roku 2018. Navíc pan Ledvinka požadoval příspěvek pod hlavičkou OMS zveřejnit bez jakýchkoliv změn. S některými jeho závěry se však někteří členové OMR nemohli ztotožnit. Bylo mu tedy navrženo, aby jej zveřejnil jako člen ČMMJ pod svým jménem. Na to sdělil, že to uváží, nakonec to však neudělal. Navíc na podněty pana Ledvinky nereagoval předseda ČMMJ Ing. Janota, ani člen MR JUDr. Vacek. Pan Ledvinka na vzniklou situaci reagoval vystoupením z ČMMJ.

Další část zprávy se zabývala vývojem počtu členské základny. V roce 2018 bylo u OMS Kladno evidováno ke dni konání sněmu 346 členů, z toho 217 ve věku do 65 let a 129, tedy 37,5 % nad 65 let. Letos je evidováno 329 členů, z toho 134. to je 40,7 % ve věku nad 65 let. Za rok došlo k poklesu o 17 členů, t.j. 5,1 %. Nenaplnily se tedy obavy, že zvýšení členských příspěvků povede k masivnímu odchodu členů.

Navíc, v současné době se hlásí další členové, často absolventi mysliveckých kurzů, pořádaných OMS. Ztráta každého člena nás samozřejmě mrzí a ČMMJ oslabuje.

Velmi znepokojivé je, že v hlavních funkcích, tedy předsedů MS a mysliveckých hospodářů jsou členové ČMMJ v menšině. Na Slánsku je z 18 předsedů členy 9, to je 50%, na Kladensku z 19 je členy jen 6, tedy 31,6 %. Mysliveckých hospodářů je na Slánsku členy 6 z 23 (26,1 %), na Kladensku 9 z 22 (40,9 %). Nelze očekávat, že tito lidé budou ve svých honitbách působit na podporu ČMMJ. Situaci může zlepšit jen zvýšení celkové prestiže ČMMJ u myslivecké veřejnosti. Něco může napovědět jednání sboru zástupců, které se bude konat 8. června a které zřejmě bude mít na programu připravované organizační změny.

 

V ekonomice OMS je dosahováno velmi dobrých výsledků. V roce 2017 dosáhl náš OMS , stejně jako rok předtím, nejvyššího hospodářského výsledku ve Středočeském kraji, a to 189.167 Kč. Podáváme tak důkaz, že i početně malé OMS jsou schopny hospodařit se ziskem.

V roce 2018 jsme měli plánovaný příjem 512.500 Kč, skutečnost byla 566.387 Kč. Plánované náklady 469.000 Kč byly o 67.865 Kč nižší, a to 401.135 Kč.

Nejvyšší položkou v čistých příjmech je zisk z plesu téměř 132 tis Kč, dále členské příspěvky 114.200 Kč, z kynologických akcí 38.983 Kč. Oceňujeme také dotaci z fondu primátora Města Kladna 25.000 Kč. K 1.1.2018 byl stav finančních prostředků na účtu a v pokladně 581.851 Kč, k 31.12.2018 celkem 731.639 Kč. OMS má vytvořenu dostatečnou finanční rezervu k další činnosti.

V této souvislosti je nutné se zmínit o již čtvrtém okresním mysliveckém plesu, který se konal 19.ledna t.r. Měl, podle hodnocení veřejnosti, opět vysokou společenskou úroveň. Příprava plesu klade vysoké nároky na organizátory. Výsledek ukazuje, že se

s nimi vyrovnali dobře. Uznání a poděkování patří všem, kteří k úspěchu plesu přispěli. Zejména pak mysliveckým spolkům, které poskytly ceny do tomboly. Je jen škoda, že se jich zapojilo jen několik. Zřejmě to souvisí s tím, co bylo řečeno o zastoupení členů ČMMJ ve vedoucích funkcích jednotlivých honiteb. Je ale nutné si uvědomit, že o zlepšení vztahu veřejnosti k myslivosti a myslivcům musejí usilovat všichni myslivci. Ať členové, či nečlenové ČMMJ. K úspěchu plesu významně ´přispěli i sponzoři z řad firem, podnikatelů a jednotlivců. I jim patří naše poděkování.

Díky úspěšnému hospodaření mohl OMS připravit i na rok 2019 přebytkový rozpočet.

Plánované celkové příjmy činí 665.000 Kč, výdaje 561.000 Kč. Očekávaný hospodářský výsledek je 104.000 Kč. Spolu z prostředky na bankovním účtu má OMS vytvořenu dostatečnou finanční základnu k další činnosti.

 

V diskuzi vystoupila nejprve Ing. Špálová. Reagovala na stanovisko předsedy OMS

k hodnocení práce početně malých OMS. Ubezpečila účastníky sněmu, že MR ČMMJ

hodnotí práci všech OMS především podle jejich výsledků. Ke zlepšení je možné nalézt cesty všude. Informovala o problémech s personálním obsazením a činností sekretariátu ČMMJ. To , mimo jiné, vedlo k pověření předsedy Ing. Janoty i k výkonu funkce jednatele do příštích voleb. Na kritiku nedostatečné kontroly pořadatelů mysl. kurzů , pořádaných organizacemi mimo ČMMJ ze strany Mze uvedla, že ministerstvo informují, nemají však možnost ho ke kontrolám přimět.

Viktor Veselý doporučil vyvinout úsilí k zavedení povinného členství v ČMMJ. To podpořila Ing. Frühaufová a poukázala na to, že v Českém rybářské svazu povinné členství je. V. Veselý také postrádá pravidelné aktivy mysliveckých hospodářů, pořádaných v minulosti orgánem státní správy myslivosti. Konstatoval, že ačkoliv zástupce MR JUDr. Vacek na jednom z našich sněmů kritizoval úroveň webových stránek našeho OMS, má úroveň stránek ČMMJ k dokonalosti velmi daleko. To podpořila i paní Veronika Vaštová. V. Veselý se věnoval také nedostatkům v požadavcích na lektory a zkušební komisaře zkoušek z myslivosti a úrovni zkušebních řádů pro zkoušky loveckých psů.

Paní N. Dušková upozornila na rozšiřování chovu ovcí, podporovaný Okrašlovacím spolkem, který na tuto činnost dostává dotace. Dochází k dalšímu úbytku prostředí pro zvěř, pastevečtí psi jsou nebezpečím především pro srnčí zvěř. Navrhla, aby ČMMJ příslušné orgány na tyto negativní jevy upozornila.

Po diskuzi bylo přijato usnesení a byla předána vyznamenání třem členům ČMMJ,

V závěru předseda OMS připomněl, že naše stavovská organizace má 96 -letou tradici. Pro obhajobu zájmů myslivců a myslivosti je nenahraditelná. Prochází však těžkým obdobím. Mnozí myslivci vyslovují názor, že jednotná organizace je zbytečná, že pro myslivce nic nedělá a podobně. Můžeme a musíme mít na úroveň práce ČMMJ, jejích složek a funkcionářů i velmi kritické názory. Ty však nesmějí vést k oslabování a poškozování naší organizace.

Vážíme si přístupu myslivců, kteří členy ČMMJ jsou a zůstávají. Musíme jim ale položit otázku, zda stačí být jen členem pasivním. Ne každý má předpoklady k výkonu funkcí, které jsou často spojeny s administrativní činností a nutností věnovat jejich výkonu svůj volný čas. Měli by však svoji organizaci podpořit účastí na akcích , které pořádá a dát najevo, že jim není lhostejná.

Jako předseda OMS musím vyslovit zklamání nad nízkou účastí na sněmu. A zejména nemohu pochopit, proč se sněmu , konaném ve Slaném, zúčastnili jen tři členové z této části okresu.

Současná Okresní myslivecká rada je složena z lidí, kteří vynakládají značné úsilí na udržení našeho Okresního mysliveckého spolku. Ne proto, aby si udrželi své funkce. Ale proto, že jsou přesvědčeni o nutnosti zachování jednotného stavovského celku, jehož je OMS Kladno součástí.

Za rok vyprší současným orgánům OMS mandát, bude nutné zvolit nové. Věřme, že se do nich podaří získat lidi, kteří se svého úkolu zhostí se ctí.

 

 

Usnesení z okresního mysliveckého sněmu, konaného 25. dubna 2019 ve Slaném

 

A. Sněm bere na vědomí a schvaluje:

 

1. Zprávy o činnosti kynologické, střelecké a kulturně-výchovné komise.

2. Zprávu okresní dozorčí rady.

3. Zprávu předsedy OMS.

4. Výsledek hospodaření OMS za rok 2018.

5. Rozpočet OMS na rok 2019.

6. Plán činnosti OMS na rok 2019 a 1. pololetí 2020.

 

B. Sněm ukládá OMR:

 

1. Pokračovat ve stabilizaci finančního hospodaření OMS.

2. Trvale pracovat na zkvalitňování informačního systému OMS.

3. V dostatečném časovém předstihu připravit volební okresní myslivecký sněm 2020, zejména personální zajištění kandidátů pro volby do OMR a ODR.