Okresní myslivecký sněm

16.10.2013 11:34
Okresní myslivecký sněm
 
 14. května 2013 se konal v Kladně okresní myslivecký sněm. Okresní myslivecká rada na něm skládala účty ze své práce za uplynulý rok. Za ČMMJ se zúčastnil místopředseda dozorčí rady Ing. Jan Slabý.
 
Zprávy o činnosti podali předsedové kynologické, myslivecké, kulturní a střelecké komise. Vyplynulo z nich, že OMS svůj plán práce plní. Bylo uspořádáno deset kynologických a pět střeleckých akcí, kurz a zkoušky uchazečů o první lovecký lístek, kurz pro myslivecké hospodáře, přednáška  o  srnčí  zvěři. V roce 2013 je v plánu 11 kynologických a 3 střelecké akce. Uskutečnily se zkoušky adeptů a pro myslivecké hospodáře. Kurz pro uchazeče o první  lovecký lístek, plánovaný na březen, byl pro malý počet přihlášených přesunut na září.
 
Zprávu o činnosti okresní dozorčí rady přednesl její předseda Jaroslav Svoboda. Konstatoval, že  hospodaření  s finančními prostředky  je řádně vedeno. OMS se řídí schváleným plánem práce.
 
Zprávu o stavu OMS se zaměřením na finanční hospodaření podal Ing. Frühauf.
 
OMS se podařilo překonat následky krize, způsobené zpronevěrou finančních prostředků a zadlužením spolku v minulém období. Orgány činné v trestní řízení ukončily vyšetřování, připravuje se předání případu k soudu.
 
Překonání krize napomohly finanční dary, poskytnuté některými členy ČMMJ         a honitbami. Celkem bylo na základě darovacích smluv shromážděno 73.200  Kč. Z toho 7 členů současné myslivecké rady poskytlo 35.000 Kč, 11 ostatních členů ČMMJ celkem 2.200 Kč, 10 honiteb pak celkem 36.000 Kč.  Z toho honitba Budeč Dřetovice 6.500 Kč, HS Bratronice 5.000 Kč, MS Vysoký Švermov 5.000 Kč,MS Třebichovice 5.000 Kč, LS Vraný 5.000 Kč, MS Smejcenina Žilina 3.000 Kč, MS Kodřice Pchery 2.000 Kč, HS Třebíz 2.000 Kč, MS Záboří Libovice 1.500 Kč, MS Zálesí Kyšice 1.000 Kč.
 
Tyto dary pomohly udržet OMS, jejich dárcům je třeba poděkovat. Je však také třeba vidět, že v okrese je 44 honiteb a 430 členů. Jak malá část k záchraně své organizace přispěla, je na první pohled zřejmé. 
 
V další části jednání bylo diskutováno o připravovaných organizačních změnách ČMMJ. Ústředí připravilo v souvislosti s novým občanským  zákoníkem  několik variant  příštího uspořádání ČMMJ. V podstatě se jedná o to, zda zachovat OMS,nebo místo nich zřídit krajské myslivecké spolky. Zatímco vedení ČMMJ prosazuje  krajské spolky,  naprostá většina OMS  požaduje zachování současné organizační struktury. K tomu se přiklonila i okresní myslivecká rada OMS Kladno   i nově ustavená krajská koordinační rada  Středočeského kraje. Rozhodnutí má přinést sbor zástupců, což je vrcholný orgán ČMMJ, složený ze zástupců všech 81 OMS v ČR. Ten se sejde 8. června t.r. v Praze.
 
ČMMJ v roce 90. výročí svého vzniku prochází složitým obdobím. Ubývá členů, narůstá kritika činnosti – či nečinnosti – jejího vedení.
 
V této situaci se snaží  myslivecká rada OMS Kladno napravit škody, jak materiální, tak morální, způsobené zpronevěrou. Oceňujeme podporu, které se nám od části členů dostalo. Nemůžeme ale nevidět, že značná část členů ČMMJ a představitelů honiteb  současný OMS nejen že nepodporuje, ale přímo ho ignoruje. Jinak si lze těžko vysvětlit, že na okresní přehlídku trofejí nepředložilo trofeje 15 honiteb a že na okresní sněm vyslalo své zástupce jen 15 honiteb ze 44.
 
Okresní myslivecká rada vynaložila a dále vynakládá značné úsilí, aby okresní myslivecký spolek udržela. Jsme přesvědčeni, že  svoje místo pro zachování tradičních činností v okrese má. Že je potřebný i pro podporu sounáležitosti myslivců, pro jejich všestrannou spolupráci.
 
Je ale také možné, že přes veškerou naši snahu  převládne názor, že myslivci svoji jednotnou organizaci nebo  OMS nepotřebují. Pak nezbude, než to vzít na vědomí se všemi důsledky, které z toho vyplynou.