Zásady správného chovu pro subjekty chovající ptáky (drůbež) pro zazvěření

04.05.2013 11:56

 

Zásadami správného chovu pro subjekty chovající ptáky (drůbež) pro účely zazvěření (dále jen „Zásady“) je soubor veterinárně hygienických opatření, jejichž cílem je ochrana chovů před zavlečením onemocnění nakaženou drůbeží, volně žijícími ptáky, osobami nebo dopravními prostředky. Tyto Zásady jsou zpracovány pro chovatele, kteří chovají ptáky (drůbež) pro zazvěření. Nutnost zpracování Zásad vyplývá z nákazové situace týkající se především výskytu ptačí chřipky. Uplatňování těchto zásad v chovech vyžaduje připravovaná legislativa EU a to hlavně z důvodu možnosti obchodování s touto drůbeží. (návrh RK – SANCO/10374/2006 – Rev2)
 
Virus ptačí chřipky je vylučován sekrety i výkaly a k infekci dochází především kontaminovanou potravou nebo vodou. Od tohoto poznatku se odvíjí strategie preventivních opatření, která mají za cíl zamezit přímému či nepřímému kontaktu chovaných ptáků (drůbeže) s volně žijícími ptáky a zabránit přenosu infekce kontaminovaným krmivem, příp. vodou.
 
Hospodářství musí být zaevidováno podle zákona 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) a vyhlášky MZe č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem u pověřené osoby (Českomoravský svaz chovatelů a.s.). Výše zmíněná vyhláška obsahuje i formulář pro přihlášení do centrální evidence. Chov musí být pod úřední veterinární kontrolou.
 

Prevence a profylaxe nákazy

 

Mezi nejdůležitější preventivní opatření patří:

 
• Organizovat chovy tak, aby bylo možno uplatnit turnusový odchov.
• Neprovozovat chovy, ve kterých jsou chovány různé druhy drůbeže, zejména drůbež hrabavá společně s drůbeží vodní nebo zajistit oddělení kachen nebo hus od ostatní drůbeže.
• Pokud je to možné, organizovat chov v uzavřených prostorách, v halách, čímž se zamezí styku chovaných ptáků s volně žijícím ptactvem.
• Ve všech typech chovů dodržovat doporučený počet kusů na jednotku plochy tak, aby v případě potřeby mohl být chov uzavřen, aniž by došlo k jakýmkoli komplikacím (zdravotním nebo z pohledu welfare).
• Zasíťování oken, větracích otvorů a celkové zamezení vstupu volně žijícího ptactva do chovatelských prostor.
• Zákaz vstupu nepovolaných osob, dodržování zoohygienických zásad v chovu, především zásad desinfekce při vstupu a vjezdu.
• V případě, že chov nelze uzavřít, nebo u chovů, které jsou prováděné ve výběhu, je důležité zamezit hlavně v období jarního a podzimního tahu styku chovaných ptáků s volně žijícími ptáky a to například výstavbou zastřešených venkovních voliér. Minimálně však musí být zabráněno kontaktu volně žijících ptáků s krmením a napájecí vodou chovaných ptáků.
• Sledování příjmu vody, krmiva a úhynů, to znamená, že by měly být místně příslušné KVS hlášeny úhyny vyšší než 3% týdně, pokles příjmu potravy a vody o více než 20 % a pokles produkce vajec o více než 5% po dobu delší než 2 dny. Hlášeny musí být i hromadné úhyny volně žijícího ptactva zaznamenané v blízkostihospodářství.
• Používání krmiv ze schválených výroben, kde je zaručena zdravotní nezávadnost a dodržení receptůr.
• Skladování krmiv v čistých suchých skladech, kde je zamezeno přístupu volně žijících ptáků i hlodavců.
• Používání napájecí vody pokud možno ze zajištěných zdrojů
• Sledování zdravotního stavu chované drůbeže a hlášení jakýchkoliv klinických příznaků nebo patologickoanatomických nálezů naznačujících, že by se mohlo jednat o ptačí chřipku místně     příslušné KVS.
• Organizovat přepravu k vypouštění ptáků v ranních nebo večerních hodinách, aby se předešlo stresu (přehřátí).
• Dodržování doporučené hustoty přepravované žvěře na 1 m2 .
 
 
 

Odběr vzorků

 
V chovech ptáků
v případě podezření na aviární influenzu se odebírají a následně zasílají do laboratoře následující vzorky:
 
• nejméně 5 uhynulých (utracených) ptáků; nebo 5 výtěrů z kloaky podezřelých ptáků z každého hejna. V případě pouze jednoho hejna v hospodářství se odebírá 10 ks kadáverů nebo výtěrů. Výtěry musí být odebrány tak, aby bylo zajištěno, že na jednom tampónu je nejméně jeden gram fekálního materiálu; ihned po odběru musí být tampón vložen do transportního média;
 
• a nejméně 20 vzorků krve z každého hejna (min. 3 ml z křídelní žíly do zkumavky),
 
• každý vzorek musí být jasně, nezaměnitelně označen a musí být řádně vyplněna žádanka o laboratorní vyšetření,
 
• výtěry a vzorky krvemusí být vzorky správně zabaleny (do nepropustných nádob a nejméně do dvou plastových sáčků) a ve zchlazeném stavu přepraveny do laboratoře,
 
• kadavery jsou přepravovány v uzavřeném plastovém pytli, který je vsunut do druhého stejného uzavřeného pytle. Všechny vzorky se do laboratoře převážejí v polystrénovém boxu s chladicími sáčky. Polystyrénový box musí být před přepravou vhodným způsobem vydezinfikován.
 
Skladování a přeprava vzorku
 
Není-li možno zajistit rychlý transport vzorků do laboratoře do 48 hodin (v transportním médiu při teplotě do 4° C), musí být vzorky uskladněny a následně přepraveny v suchém ledu při teplotě –70°C.
 

Diagnostika

 
Přímý průkaz – virologické vyšetření při kterém je prokazován ve vzorku přímo virus –izolace viru a molekulární detekce (PCR).
 
Nepřímý průkaz – sérologické vyšetření při kterém je ve vzorku zjišťována přítomnost protilátek proti viru ptačí chřipky.
 
Vyšetření odebraných vzorků provádí v České republice tři státní veterinární ústavy a to SVÚ Jihlava, SVÚ Olomouc a Národní referenční laboratoř pro aviární influenzu SVÚ Praha.
 

Desinfekce a desinfekční prostředky

 
Preventivní desinfekce musí být provedena po ukončení každého turnusu nebo před každým naskladněním. Nejdříve je provedena mechanická očista a potom může být provedena desinfekce. Veškeré jednotky fyzicky nebo funkčně propojené s hospodářstvím musí být vydezinfikovány. Vozidla používaná k přepravě živých zvířat a krmiv musí být také vydezinfikována. Musí být provedeno čištění a dezinfekce zdí, podlah a stropů provozů, které je zaměřeno na odstranění všech organických materiálů. Kovové materiály, jako např. klece, mohou být dekontaminovány ošetřením teplem.Veškeré vybavení používané uvnitř stáje, jako jsou napáječky a krmítka, musí být omyto a vystaveno působení dezinfekčního prostředku po dobu doporučenou výrobcem. Zásobníky na pitnou vodu musí být vyprázdněny, vyčištěny a vydezinfikovány, zásobníky na krmiva (sila) musí být vyprázdněny, vymyty horkou tlakovou vodou a ošetřeny fumigací.
 
Seznam některých dezinfekčních látek, které jsou účinné proti viru aviární influenzy, jejich koncentrace a doporučená doba expozice.