Zhoršující se nákazová situaci a rozšiřování afrického moru prasat

13.02.2014 11:08

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy

pro Středočeský kraj
 
Černoleská 1929, 256 38 Benešov Tel.: +420 317 742 033 Fax: +420 317 742 037
elektronická adresa podatelny: epodatelna.kvss@svscr.cz ID datové schránky: wx98b5p
 
Naše č. j.: SVS/2014/009794-S
Vyřizuje: MVDr. Iva Táborská
Telefon: 607 669 607
V Benešově dne. 10.2.2014
 
Vzhledem ke zhoršující se nákazové situaci a rozšiřování afrického moru prasat Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy rozhodla o okamžitém zahájení virologického vyšetřování všech nalezených uhynulých prasat divokých na africký mor prasat. Vyšetření bude provádět SVÚ Jihlava a to do doby, než bude vyšetřeno 100 kusů. Zvýšená pozornost uhynulým kusům divokých prasat všech věkových kategorií by měla být věnována zejména ze strany myslivců.
Těla celých uhynulých divokých prasat do hmotnosti 50 kg řádně zabalená do nepropustných obalů je možno odevzdat v kterémkoli místě zajíždění svozové linky SVÚ Praha, kde úřední veterinární lékař napíše žádanku na vyšetření. V případě nálezu uhynulého divokého prasete nad 50 kg je nutný odvoz těla uhynulého zvířete do asanačního podniku spolu se žádankou úředního veterinárního lékaře pro vyšetření na africký mor prasat. Informace o zajíždění svozové linky v okrese Vám podají místně příslušná pracoviště Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Středočeský kraj.
 
 
Otisk úředního razítka
MVDr. Zdeněk Císař
Ředitel
podepsáno elektronicky