Zpráva z jednání okresního mysliveckého sněmu 18.června 2020

19.07.2020 10:54

Zpráva z okresního mysliveckého sněmu OMS ČMMJ Kladno 18.června 2020

 

Původně byl sněm připraven na 16. dubna. Vzhledem k opatřením vlády k zamezení šíření infekce koronaviru byl odložen na 18. června. Místem konání byl Hotel Hejtmanský dvůr ve Slaném.

Pozváni byli elektronickou nebo klasickou poštou všichni členové ČMMJ, registrovaní u OMS Kladno.

Sněm se řídil programem, který byl zaslán členům 30 dní předem. Řízením sněmu byl pověřen předseda OMS Ing. Petr Frühauf. Ten konstatoval, že při zahájení bylo přítomno 39 členů, t.j 11,8%. Podle stanov byl sněm usnášení schopný.

Za Mysliveckou radu ČMMJ byla přítomna Ing. Jiřina Špálová.

Byly zvoleny pracovní komise, a to mandátová, pro přípravu usnesení a volební.

Poté podle programu přednesli zprávy o činnosti jednotlivých odborných komisí OMS jejich předsedové, za kulturně-výchovnou komisi její členka Markéta Náprstková. Konstatovali, že komise pracovali podle plánu a své úkoly splnili. Do doby konání sněmu se však nemohlo konat několik důležitých akcí, z důvodu omezení šíření infekce. Byla to zejména chovatelská přehlídka trofejí, jarní svod loveckých psů a několik dalších kynologických a střeleckých akcí. Přerušena musela být činnost mysliveckého kroužku, kurzu uchazečů o první lovecký lístek . Ten však již opět pokračuje. Uskutečnily se již také zkoušky z myslivosti,které musely být odloženy. Nebylo možné uskutečnit konání tradičního a úspěšného Dětského dne s myslivostí. V příštím roce s ním opět počítáme.

Zprávu Okresní dozorčí rady přednesl její předseda Václav Vaidl. Konstatoval, že OMR pracuje podle plánu činnosti. Finanční hospodaření OMS je na dobré úrovni,

jeho financování je zabezpečeno. Ve vedení předepsané dokumentace nebyly zjištěny závažné nedostatky.

Zprávu o činnosti OMS za uplynulé volební období a o finančním hospodaření podal

Ing. Frühauf. Konstatoval, že OMR pracovala po celé volební období v původním složení. Mezi členy rady se nenalezl nikdo, kdo by se práci vyhýbal. V radě panuje dobrá pracovní atmosféra i mezilidské vztahy. Je samozřejmě stále co zlepšovat, nově zvolená rada k tomu jistě přispěje.

Zpráva předsedy uvádí, že všechny body usnesení byly splněny, až na ty které vyplývaly z omezení, způsobených infekcí.

Velmi úspěšné je finanční hospodaření OMS. V roce 2019 bylo dosaženo hospodářského výsledku 122.166 Kč, to je o 18.166 Kč více, než bylo plánováno.

Nejvyšší příjmovou položkou je výnos z plesu, a to 145.000 Kč, další jsou členské příspěvky 135.750 Kč, kynologické akce 34.000 Kč, dotace od Magistrátu města Kladna 20.000 Kč.

V nákladech činí odměny 155.500 Kč, nájemné za kancelář 33.000 Kč, vedení účetnictví 11.000 Kč, srážková daň 35.000 Kč.

Důležitým bodem usnesení byla příprava dnešního volebního sněmu. Přestože jeho propagaci byla věnováno značné úsilí, účast je opět nízká . Mrzí nás malý zájem členů o spolkovou činnost. Na opakované výzvy k posílení orgánů OMS kandidaturou ve volbách reagoval jediný člen. Okresní myslivecké radě se podařilo získat dva kandidáty, kteří již v OMR více než rok pracovali s hlasem poradním.

Po zprávě volební komise, která sněm seznámila se stručnými charakteristikami navržených členů, bylo přistoupeno k volbě. Předtím sněm odhlasoval, že předsedové a místopředsedové OMR a ODR budou zvoleni na ustavujících zasedáních obou rad.

Do OMR byli zvoleni Pavel Adam, Miroslav Bouša, Pavel Flener, Josef Freiberg, Petr Frühauf, Markéta Náprstková a Viktor Veselý.

Do ODR byli zvoleni Lenka Fuksová, Marek Řezníček a Václav Vaidl.

 

V diskusi ocenila Ing. Špálová činnost OMS, který, ačkoliv má málo členů, dokáže získávat dostatek finančních prostředků na svoje financování. Na škodu je malá účast členů na sněmu.

Viktor Veselý poukázal na problému s prodejem zvěřiny. Ty jsou v rozporu s potřebou snížit vysoké stavy některých druhů spárkaté zvěře. MR ČMMJ by měla na řešení této situace vynakládat zvýšené úsilí.

Jan Husák popřál OMR mnoho úspěchů v práci a poděkoval za pomoc při obnově myslivecké chaty, poškozené požárem.

 

 

Byl schválen rozpočet OMS na rok 2020 .

Finanční prostředky OMS k 1.1.2020 činí 976.044 Kč

Celkové příjmy jsou plánovány ve výši 743.000 Kč, náklady 584.000 Kč.

Očekávaný hospodářský výsledek ve výši 159.000 Kč.

 

Schválen byl rovněž plán činnosti na rok 2020 a 1. pol. 2021.

Počítá se v něm s konáním obvyklého počtu kynologických a střeleckých akcí,kurzu uchazečů o první lovecký lístek, dětského dne s myslivostí, jednoho nebo dvou odborných přednášek a okresního mysliveckého plesu.

 

Na závěr bylo přijato usnesení, ve kterém sněm vzal na vědomí a schválil zprávy komisí, ODR a předsedy OMS.

Schválil výsledek hospodaření za rok 2019, rozpočet na rok 2020, plán činnosti na rok 2020 a 1. pololetí 2021.

Sněm uložil OMR:

1. Pokračovat ve stabilizaci finančního hospodaření OMS.

2.Trvale pracovat na zkvalitňování informačního systému OMS.

3.Zkvalitňovat činnost komisí OMS, včetně komise myslivecké.

4.Hledat možnosti využití finančních prostředků OMS k podpoře zájmu myslivců o členství v ČMMJ.